ΠΜΣ "Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία"

Κατόπιν εγκρίσεως από το Υπουργείο Παιδείας της επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία», στις 8/8/2018 (ΦΕΚ Επανίδρυσης), καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το νέο ακαδημαϊκό έτος (2021-2022).

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΝΕΑ): ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

          Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, από τις 01/09/2021 έως και τις 15/09/2021.

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

           Σας ενημερώνουμε ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία» δέχεται αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, από τις 17/05/2021 έως και τις 30/07/2021.

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ

Παρακαλούμε, πατήστε εδώ για το κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εδώ για την Αίτηση Υποψηφιότητας.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Το ΠΜΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των φοιτητών ως προς το σύνολο των θεματικών ενοτήτων του προγράμματος σπουδών του ΠΜΣ.

Ο τίτλος απονέμεται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της περιβαλλοντικής επίδρασης στην υγεία, η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας, η ανάπτυξη της δια βίου μάθησης, καθώς και η ευρύτερη πληροφόρηση και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα που αφορούν στην περιβαλλοντική επίδραση στην Υγεία. 

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει επιστήμονες στο ευρύ και διεθνώς αναπτυσσόμενο πεδίο της επίδρασης του Περιβάλλοντος στην Υγεία, προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν θέματα που αφορούν στις επιπτώσεις αυτές.

Στο ΠΜΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων Τμημάτων των ΑΕΙ και των ΑΤΕΙ της ημεδαπής, καθώς και αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται στα 5 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Επίσης, προσφέρεται δυνατότητα παράτασης των σπουδών για 2 συνεχόμενα εξάμηνα.

Οι θεματικές ενότητες είναι συνολικά 18 (9 στο Α’ εξάμηνο και 9 στο Β’ εξάμηνο). Η διπλωματική εργασία εκπονείται στο Γ’ εξάμηνο.

Οι θεματικές ενότητες είναι οι εξής:

Α’ εξάμηνο

Α1. Βασικές Γνώσεις Μορφολειτουργικής Οργάνωσης Ζωής I       

Α2. Βασικές Γνώσεις Μορφολειτουργικής Οργάνωσης Ζωής II

Α3. Γενική και Περιβαλλοντική Παθολογική Ανατομική    

Α4. Εισαγωγή στις Επιστήμες του Περιβάλλοντος

Α5. Βασικές Αρχές Τοξικολογίας και Περιβαλλοντικής Έκθεσης

Α6. Βιοστατιστική, Επιδημιολογία και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Α7. Διαχείριση Ποιότητας Αέρα, Υδάτων και Αποβλήτων

Α8. Διαχείριση Περιβαλλοντικών και Διατροφικών Κρίσεων και Θέματα Επαγγελματικής Υγείας

Α9. Παγκόσμια Κλιματική Αλλαγή και Επιπτώσεις στην Υγεία – Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Στρατηγικές

Β’ εξάμηνο

Β1. Έκθεση και Απέκκριση στον Ανθρώπινο Οργανισμό

Β2. Γονιμότητα, Έμβρυο και Περιβάλλον

Β3. Επιπτώσεις στην Υγεία από την Περιβαλλοντική Έκθεση Ι

Β4. Επιπτώσεις στην Υγεία από την Περιβαλλοντική Έκθεση ΙΙ

Β5. Επιπτώσεις στην Υγεία από την Περιβαλλοντική Έκθεση ΙΙΙ

Β6. Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείριση Περιβαλλοντικής Έκθεσης

Β7. Βασικές Αρχές Βιοοικονομίας και Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Β8. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Νέες Τεχνολογίες Δόμησης και Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας

Β9. Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία, Εκπαίδευση και ΕπικοινωνίαΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανακατευθυνθείτε στην καρτέλα "Επικοινωνία".