Αρχική σελίδα » Το ΠΜΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία» ("Environment and Health. Management of Environmental Health Effects") της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Το ΠΜΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των φοιτητών ως προς το σύνολο των θεματικών ενοτήτων του προγράμματος σπουδών του ΠΜΣ.

Ο τίτλος απονέμεται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της περιβαλλοντικής επίδρασης στην υγεία, η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας, η ανάπτυξη της δια βίου μάθησης, καθώς και η ευρύτερη πληροφόρηση και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα που αφορούν στην περιβαλλοντική επίδραση στην Υγεία. 

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει επιστήμονες στο ευρύ και διεθνώς αναπτυσσόμενο πεδίο της επίδρασης του Περιβάλλοντος στην Υγεία, προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν θέματα που αφορούν στις επιπτώσεις αυτές.

Στο ΠΜΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων Τμημάτων των ΑΕΙ και των ΑΤΕΙ της ημεδαπής, καθώς και αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται στους χώρους του Α’ Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η χρονική διάρκεια των σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται στα 5 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το ΠΜΣ έχει δίδακτρα ύψους 800 Ευρώ / εξάμηνο (συνολικά 3 εξάμηνα).

Οι θεματικές ενότητες είναι συνολικά 18 (9 στο Α’ εξάμηνο και 9 στο Β’ εξάμηνο). Η διπλωματική εργασία εκπονείται στο Γ’ εξάμηνο.

Οι θεματικές ενότητες είναι οι εξής:

Α’ εξάμηνο

Α1. Βασικές Γνώσεις Μορφολειτουργικής Οργάνωσης Ζωής I       

Α2. Βασικές Γνώσεις Μορφολειτουργικής Οργάνωσης Ζωής II

Α3. Γενική και Περιβαλλοντική Παθολογική Ανατομική    

Α4. Εισαγωγή στις Επιστήμες του Περιβάλλοντος

Α5. Βασικές Αρχές Τοξικολογίας και Περιβαλλοντικής Έκθεσης

Α6. Βιοστατιστική, Επιδημιολογία και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Α7. Διαχείριση Ποιότητας Αέρα, Υδάτων και Αποβλήτων

Α8. Διαχείριση Περιβαλλοντικών και Διατροφικών Κρίσεων και Θέματα Επαγγελματικής Υγείας

Α9. Παγκόσμια Κλιματική Αλλαγή και Επιπτώσεις στην Υγεία – Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Στρατηγικές

Β’ εξάμηνο

Β1. Έκθεση και Απέκκριση στον Ανθρώπινο Οργανισμό

Β2. Γονιμότητα, Έμβρυο και Περιβάλλον

Β3. Επιπτώσεις στην Υγεία από την Περιβαλλοντική Έκθεση Ι

Β4. Επιπτώσεις στην Υγεία από την Περιβαλλοντική Έκθεση ΙΙ

Β5. Επιπτώσεις στην Υγεία από την Περιβαλλοντική Έκθεση ΙΙΙ

Β6. Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείριση Περιβαλλοντικής Έκθεσης

Β7. Βασικές Αρχές Βιοοικονομίας και Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Β8. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Νέες Τεχνολογίες Δόμησης και Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας

Β9. Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία, Εκπαίδευση και Επικοινωνία

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Διευθυντής ΠΜΣ: Νικόλαος Καβαντζάς, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ

Πρόεδρος: Νικόλαος Καβαντζάς, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μέλη:

Αναστασία Κωνσταντινίδου, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Ανδρέας Χ. Λάζαρης, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Περικλής Φούκας, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Ειρήνη Θυμαρά, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

 

ΦΕΚ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ